Impressum

NOSTRO d.o.o. (puni naziv: NOSTRO društvo s ograničenom odgovornošću za tekstilnu proizvodnju, turistička agencija)
Sjedište: Slemenice 23
HR-40000 Slemenice, Čakovec

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070021135.
Temeljni kapital: 318.800,00 kn (tristoosamnaesttisućaosamsto kuna), uplaćen u cijelosti
Poslovna banka: Raiffeisen Bank Austria d.d.
IBAN: HR6224840081102137192
OIB: 50087006510
Uprava: Silvio Novak, Nataša Ilić